شماره بارنامه:    
عبارت  امنیتی روبرو را وارد کنید
 

       
   
 
 
       
اخطاریه
مطابق با ابلاغ سازمان بنادر و دریانوردی به شماره نامه 41929/ص مورخ  92/12/05 :
به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (اعم از شرکت کشتیرانی، متصدیان حمل و نقل ،صاحبان کالا و....  ) در کالاهای  وارده به انبارهاو محوطه های  منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مدت اولیه (سه ماه از تاریخ ورود ) نسبت به تعیین تکلیف و یا ترخیص و یا خروج کالاها خود اقدام ننمایید ، این منطقه جهت وصول مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین رفع تراکم و رسوب کالا و استفاده بهینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ظوابط مربوط به توقف کالاهای مندرج در ظهر قیض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.